Svensk översättning av valda delar ur dokumentet från Schulenberg & Schenk

(Sid 1)

Hamburg 29/6-2015

Expertutlåtande

om huruvida distributionssystemet hos One Network Services Ltd  är förenligt med den tyska lagen mot illojal konkurrens.

(Sid 2)

I.

Föremål för yttrandet är frågan, huruvida One Networks distributionssystem uppfyller de krav som ska uppfyllas av ett rättsligt distributionssystem.
Av avgörande betydelse är här §16... gällande reklam som ådrar sig straffrättsligt ansvar och Nr 14... gällande förbud mot pyramidspel.

§16... lyder:

Hela lagtexten


Nr 14... Det är alltid otillåtet att etablera, driva eller främja ett säljfrämjande system:

”ge intrycket att ersättning kan erhållas uteslutande eller främst genom att värva andra deltagare i systemet (system med en snöbollseffekt eller pyramidstruktur)”.

”Bonusplanen”, baserad på ”ONECOIN Presentation” och vidare från företaget lämnade uppgifter, var föremål för prövning.

Som ett resultat kan det förväntas att inom ramen för en värderande helhetssyn så motsvarar det lagens krav i §16... och innehållet i samma krav i Nr 14...


(Sid 3)

Starka punkter för lagligheten i OneCoins distributionssystem är särskilt att huvudfokus i den kommersiella verksamheten hos distributionspartnerna (IMA) är på försäljning eller förmedling av produkter. Dessutom finns det ingen skyldighet att köpa produkter. Utan att göra omfattande investeringar, kan en IMA bli aktiv inom distributionssystemet och tjäna provision.

Ytterligare starka argument för lagligheten hos systemet är att det finns ingen skyldighet att värva nya IMA. Dessutom har en IMA rätt till avkastning (return).

Beträffande OneCoins distributionssystem finns det heller ingen risk för ”förträngning/åtdragning av marknaden” eller ökade produktpriser som är typiskt för system i den mening som avses i §16..., eftersom inga provisioner överförs uppåt inom strukturerna som skulle få ökade produktpriser som resultat. En IMA ges inte heller något falskt intryck av att nå en exceptionellt snabb ekonomisk framgång när denne deltar i OneCoins distributionssystem - utan motsvarande arbetsinsats.


II.

One Network Services Ltd är ett direktsäljande företag. Syftet med företaget är handel med kryptovaluta eller den motsvarande Token och det motsvarande utbildning- och träningsmaterialet som distribueras av oberoende och juridiskt separata IMA.

Kryptovaluta är en digitalt skapad valuta, jämförbar med Bitcoin. Denna valuta består av så kallade OneCoins, vilka är - i formen av matematiska algoritmer baserade på så kallade Token - genererade i en dator. För lagligheten i denna valuta hänvisas till det skriftliga uttalandet från Kanzlei Breidenback [Breidenback Law Firm] daterat 11 december 2014.

Både genom att använda dessa OneCoins och Token kan utbytesverksamhet realiseras via handelssystemet som kallas ”OneExchange”. Priserna styrs av den fria marknadens princip om tillgång och efterfrågan.

...

III.

Tysklands rättspraxis är extremt restriktivt rörande MLM-distributionssystem med avseende på §16... I sina senaste domstolsbeslut förutsattes av rättpraxis att det är nödvändigt att göra en helhetsbedömning av kompensationsplanen och inte bara en utvärdering av separata isolerade komponenter.

Huvudfrågan är huruvida systemets arrangemang primärt tjänar produktförsäljningen eller huruvida det är typiskt designat för att integrera nya medlemmar i säljstrukturen. För detta fastställande utvecklade jurisdiktionen ett antal specifika kriterier som hjälper att skilja ett lagenligt distributionssystem från ett olagligt system med progressiv bearbetning. Dessa måste jämföras med OneCoins försäljningssystem enligt följande:

1.

Hovrätten i Frankfurt (OLG) betraktade följande faktorer som karakteristiska för lagenligheten hos ett distributionssystem: För att delta i försäljningssystemet ska varken ”inträdesavgift” behöva betalas eller ska det finnas någon skyldighet till en minsta inköpsvolym.

(Sid 5)

Inköp av grundläggande utrustning möjligen nödvändig för att komma in i systemet kan göras med utgifter på en hanterbar nivå.
I OneCoins distributionssystem finns ingen anledning att göra stora initiala investeringar som måste amorteras genom att ta in nya IMA.

För att vara aktiv som ”Rookie” behövs ingen investering över huvud taget. I denna position kan en IMA realisera försäljningsaktiviteter genom att distribuera paket innehållande Token och utbildningspaket. För detta får han provision på upp till 10%. Dessutom kan han bygga upp ett eget team baserat på att värva nya IMA.
...

Sålunda är det möjligt att delta i distributionssystemet utan egna investeringar.

Kompensationen ska vara aktivitetsrelaterad och varken bero på när IMA startade sin aktivitet eller på hans positionsnivå inom distributionssystemet.

2.

Dessutom finns där inget ”krav på att realisera (affärs-) aktiviteter”, där deltagaren måste köpa ett visst antal produkter för att ha rätt till provisioner. Sådana krav på att realisera aktiviteter är ett starkt argument för den illegala karaktären hos ett system, eftersom permanenta månadsinvesteringar - både lagligen och i praktiken - är detsamma som en obligatorisk hög initial investering.

3.

Mot ett system i den mening som avses i §16... talar även det faktum att ersättningssystemet inte föreskriver en skyldighet att värva nya deltagare.

(Sid 6)

Detta är precis fallet med OneCoins distributionssystem, där IMA inte är skyldiga att locka nya IMA och bygga upp en försäljningsstruktur, utan kan koncentrera sig på enbart marknadsföring. Även i det fallet att en IMA bygger upp ett team baserat på värvning av nya IMA, så behöver han inte göra någon investering eftersom han kan erhålla sin kvalicering genom produktförsäljningen.

Men också i verkligheten finns inga krav på en uppbyggnad av en distributionsstruktur eftersom det inte finns något behov att göra initiala investeringar som bara kan amorteras via rekrytering av nya IMA. Detta är en indikation mot ett system i den mening som avses i §16...

4.

Provision inom distributionslinjen överförs inte ”uppåt” så det finns ingen risk för ökade produktpriser inom distributionsstrukturen.

5.

En IMA ges inte heller något falskt intryck av att nå en exceptionellt stor och snabb ekonomisk framgång utan motsvarande arbetsinsats inom ersättningssystemet.

(Sid 7)

Så det är uttryckligen fört till IMAs kännedom att nivån på inkomsten är avgörande beroende av den personliga arbetsinsatsen och individuella färdigheter. Med hänvisning till inkomstnivån görs inga löften.

6.

Köp av ett produktpaket av högre kvalitet säkerställer en högre rang för en IMA och därmed högre provisionsmöjligheter. Initialt kan detta ses som ett progressivt inslag. Emellertid visar rättspraxis att en sådan provision är harmlös inuti ett ersättningssystem ifall ekonomiskt attraktiva alternativ erbjuds... Detta är fallet här. Inom OneCoins distributionssystem kan varje IMA höja sin rang genom att generera omsättning baserat på produktförsäljning. Baserat på motsvarande arbetsinsats, har en IMA möjlighet att klättra upp till den högsta rangen utan att göra egna investeringar.

7.

De påvisade avtals- och faktiska förhållandena visar att fokuset för OneCoins distributionssystem är på produktförsäljning. Det finns ingen skyldighet att köpa produkter. Sålunda kan en IMA tjäna pengar genom själva produktförsäljningen eller, om avsett, bygga upp en försäljningsstruktur och kvalificeras genom förmedling av försäljningar till kunder.

Produkterna har ett egenvärde. Den digitala valutan kryptovaluta erbjuder en stor utvecklingspotential. Utbildningspaketen har ett högt värde och utvecklades av välrenommerade professorer. De innehåller utbildningsmaterial om digital valuta och guldinvesteringar. Deras pris i OneCoin är lägre än priset som begärs på fria marknaden för denna sorts utbildningspaket. Följaktligen har de ett motsvarande egenvärde. Dessutom innehåller vare paket Token som kan användas för att generera digital valuta eller erbjudas - så de kan säljas lönsamt. Detta förespråkar systemets lagenlighet.

Dessutom finns inga krav på att locka nya IMA för att realisera vinst. Detta är ytterligare en stark faktor som talar mot förekomsten av progressiva inslag som avses i §16...

(Sid 8)

För övrigt tränas OneCoins IMA i att marknadsföra produkterna; det finns omfattande utbildningsmaterial tillgängligt i back-office. Dessutom finns webinarer tillgängliga på regelbunden basis. Detta säkerställer att även oerfarna personer ska ha en chans att sälja produkter.

8.

Vidare så ges IMA rätt till avkastning. Hovrätten i Frankfurt (OLG) utvärderade detta enligt följande:

Sådana möjligheter till avkastning erbjuds vanligtvis inte av ett nätverksförsäljningssystem (chain marketing system). Normalt kräver ett sådant system att IMA gör en initial investering och är inte kombinerat med rätt till avkastning. Sålunda IMA kan bara amortera investeringen genom att värva nya kunder och utlova motsvarande fördelar.”

Så erbjudandet av rätt till avkastning är en ytterligare viktig indikation på lagligheten i distributionssystemet.

Perioden omfattande tre dagar för att utöva denna rättighet är relativt kort. Men mot denna bakgrund är dessa omständigheter motiverade, eftersom den inköpta utbildningsdelen är tjänster som omedelbart kan användas av IMA.


IV.

Den samlade bedömningen av de olika komponenterna i OneCoins distributionssystem resulterar i det faktum att OneCoins distributionssystem är, enligt vår mening, ett lagenligt system och inte ett progressivt som avses i §16.


Signerat av advokat Stephan R Schulenberg